Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI`nın, ALICI`ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

SATICI ÜNVANI

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

{bilgiler}

MADDE 2.3 - SATIN ALINACAK ÜRÜN VE HİZMETLER

{urunler}

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3`te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI`ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI`ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI`ya gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum tıklamasıyla geçerli olacaktır.

4.10- İşbu ürün iade garantisi kapsamı müşteri almış olduğu kutular / siparişler / ürünlerde kutuların tahrip olmamış etiketleri sökülmemiş, barkot ve kutu üzerindeki etiketlerin okunur olması, ürün kutularının tarafımıza teslim edilememesi, faturanın bulunmaması, ürün iadesi veya garanti koşulunu geçersiz kılar.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (10) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIYA`ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI`ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye İADE EDER.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI`nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 Соглашение о дистанционной продаже

ВНИМАНИЕ: В соответствии с действующим законодательством, пожалуйста, прочтите текст нашего договора ниже, напечатав его темным шрифтом 16 pt. Также; Считается, что каждый клиент, который является участником нашего веб-сайта и совершает покупки, прочитал и принял все статьи нашего договора купли-продажи ниже без какого-либо дополнительного уведомления!

ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖИ

Этот контракт был составлен в соответствии с Положением о процедурах и принципах выполнения дистанционных контрактов, опубликованном в Официальном вестнике от 13.06.2003 под номером 25137, в соответствии с обязательством заключить контракт на продажу, заключенный через Интернет, и статьи следующие.

СТАТЬЯ 1 - ТЕМА

Предмет настоящего договора охватывает права и обязанности сторон в соответствии с положениями Закона № 4077 о принципах и процедурах реализации дистанционных договоров с потребителями в отношении продажи и доставки проданного ПРОДАВЦОМ продукта продавцу. ПОКУПАТЕЛЬ, характеристики и цена которого указаны ниже.

СТАТЬЯ 2.1 - ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА

СТАТЬЯ 2.2 - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

{информация}

СТАТЬЯ 2.3 - ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

{товары}

СТАТЬЯ 3 - ДОГОВОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Он состоит из типа, количества, марки / модели, цвета, количества, продажной цены, способа оплаты и информации на момент завершения заказа.

СТАТЬЯ 4 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 - ПОКУПАТЕЛЬ заявляет, что он ознакомился со всей предварительной информацией относительно основных характеристик, продажной цены, способа оплаты и доставки продукта или продуктов, которые являются предметом контракта, указанного в Статье 3, и дал необходимое подтверждение в электронной среде. .

4.2 - Продукт или продукты, подпадающие под действие контракта, должны быть доставлены ПОКУПАТЕЛЮ или лицу / организации по адресу, указанному в течение периода, указанного в предварительной информации, в зависимости от удаленности места проживания ПОКУПАТЕЛЯ для каждого продукта, при условии, что он это делает. не превышать установленный законом 30-дневный период. Этот период может быть продлен максимум на 10 дней при условии предварительного уведомления ПОКУПАТЕЛЯ.

4.3 - Если продукт, являющийся предметом контракта, должен быть доставлен лицу / организации, кроме ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ не может нести ответственность, если лицо / организация, подлежащие доставке, не принимает поставку.

4.4 - ПРОДАВЕЦ несет ответственность за доставку продукта по контракту в надежном, полном виде, в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в заказе, а также за гарантийные документы и руководства пользователя, если таковые имеются.

4.5 - Для поставки продукта в соответствии с контрактом подписанная копия этого контракта должна быть доставлена ПРОДАВЦУ, а цена должна быть оплачена в форме оплаты, выбранной ПОКУПАТЕЛЕМ. Если по какой-либо причине цена продукта не оплачена или не аннулирована в банковских записях, ПРОДАВЕЦ считается освобожденным от своих обязательств по доставке продукта.

4.6- В случае, если соответствующий банк или финансовое учреждение не оплачивает цену продукта ПРОДАВЦУ из-за недобросовестного или незаконного использования кредитной карты ПОКУПАТЕЛЯ неуполномоченными лицами после доставки продукта, не по вине ПОКУПАТЕЛЯ, при условии, что товар доставлен ПОКУПАТЕЛЮ и должен быть отправлен ПРОДАВЦУ в течение 3 дней. В этом случае стоимость доставки ложится на ПОКУПАТЕЛЯ.

4.7- Если ПРОДАВЕЦ не может своевременно доставить товар согласно контракту из-за форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных обстоятельств, таких как погодные условия, препятствующие транспортировке, прерывание транспортировки, ПРОДАВЕЦ обязан уведомить ПОКУПАТЕЛЯ. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ может использовать одно из прав на отмену заказа, замену продукта, подпадающего под действие контракта, на его прецедент, если таковой имеется, и / или отложить время доставки до тех пор, пока препятствие не будет устранено. В случае отмены заказа ПОКУПАТЕЛЕМ уплаченная сумма выплачивается ему наличными и в полном объеме в течение 10 дней.

4.8- Неисправные или поврежденные продукты, продаваемые с гарантийным сертификатом или без него, могут быть отправлены ПРОДАВЦУ для необходимого ремонта в соответствии с условиями гарантии. При таких поставках (если в течение 15 дней с даты заказа) расходы по доставке несет ПРОДАВЕЦ.

4.9- Этот контракт будет действителен, если щелкнуть Я прочитал и принимаю ПОКУПАТЕЛЬ.

4.10- Объем этой гарантии возврата продукта, коробки / заказы / продукты, приобретенные клиентом, этикетки на коробках не уничтожены, этикетки на штрих-коде и коробке читаемы, коробки с продуктами не могут быть доставлены нам, нет счета, возврат товара или гарантийные условия недействительны.

СТАТЬЯ 5 - ПРАВО НА ОТКАЗ

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право отказаться от поставки в течение (10) дней с момента доставки товара, указанного в контракте, самому себе или лицу / организации по указанному адресу. Чтобы воспользоваться правом на отзыв, ПРОДАВЕЦ должен быть уведомлен по факсу, электронной почте или телефону в течение этого периода, и продукт не должен использоваться в рамках положений соответствующей статьи. В случае реализации этого права необходимо вернуть оригинал счета-фактуры с копией акта о доставке груза, в котором указано, что товар, доставленный третьему лицу или ПОКУПАТЕЛЬ, был отправлен ПРОДАВЦУ. Стоимость товара возвращается ПОКУПАТЕЛЮ в течение 10 дней после получения этих документов. Если оригинал счета не отправлен, НДС и другие юридические обязательства, если таковые имеются, не могут быть возвращены. Стоимость доставки продукта, возвращенного в связи с правом отказа, покрывается ПРОДАВЦОМ.

Потребитель не может использовать право отказа для товаров, произведенных в соответствии с особыми запросами и требованиями потребителя или сделанных персонализированными путем внесения изменений или дополнений.

В случае, если оплата производится кредитной картой или аналогичной платежной картой, потребитель может потребовать отмены платежной операции на том основании, что карта была использована против его воли и незаконно. В этом случае эмитент карты ВОЗВРАЩАЕТ сумму платежа потребителю в течение 10 дней с момента уведомления о возражении.

При выполнении этого контракта Комитеты Потребительского Арбитража и Суды Потребителей в резиденции ПРОДАВЦА имеют полномочия в пределах суммы, заявленной Министерством промышленности и торговли.

В случае заключения заказа ПОКУПАТЕЛЬ считается принявшим все условия настоящего договора.

 Distance Sales Agreement

WARNING: In accordance with the relevant law, please read our contract text below by printing it in 16 pt and dark font. Also; Every customer who is a member of our website and makes purchases is deemed to have read and accepted all the articles of our sales contract below, without any further notice!

DISTANCE SALES AGREEMENT

This contract has been drawn up in accordance with the Regulation on the Implementation Procedures and Principles of Distance Contracts published in the Official Gazette dated 13.06.2003 and numbered 25137, in accordance with the obligation to conclude a contract for sales made over the internet, and the articles are as follows.

ARTICLE 1 - SUBJECT

The subject of this contract covers the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law No. 4077 on the Protection of Consumers-Distance Contracts Implementation Principles and Procedures regarding the sale and delivery of the product sold by the SELLER to the BUYER, whose qualities and sales price are specified below.

ARTICLE 2.1 - SELLER INFORMATION

SELLER TITLE

ARTICLE 2.2 - BUYER INFORMATION

{informations}

ARTICLE 2.3 - PRODUCTS AND SERVICES TO BE PURCHASED

{products}

ARTICLE 3 - CONTRACTUAL PRODUCT INFORMATION

It consists of the type, quantity, brand/model, color, quantity, sales price, payment method, and information at the time the order is finalized.

ARTICLE 4 - GENERAL PROVISIONS

4.1 - The BUYER declares that he has read all the preliminary information regarding the basic characteristics, sales price, payment method and delivery of the product or products that are the subject of the contract specified in Article 3 and has given the necessary confirmation in electronic environment.

4.2 - The product or products subject to the contract shall be delivered to the BUYER or the person/organization at the address indicated within the period specified in the preliminary information, depending on the distance of the BUYER's residence for each product, provided that it does not exceed the legal 30-day period. This period can be extended for a maximum of 10 days, provided that the BUYER is notified beforehand.

4.3 - If the product subject to the contract is to be delivered to a person/organization other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible if the person/organization to be delivered does not accept the delivery.

4.4 - The SELLER is responsible for the delivery of the contracted product in a sound, complete, in accordance with the qualifications specified in the order and with warranty documents and user manuals, if any.

4.5 - For the delivery of the product subject to the contract, the signed copy of this contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid in the form of payment preferred by the BUYER. If, for any reason, the product price is not paid or canceled in the bank records, the SELLER is deemed to be relieved of its obligation to deliver the product.

4.6- In case the relevant bank or financial institution fails to pay the product price to the SELLER due to the unfair or unlawful use of the BUYER's credit card by unauthorized persons after the delivery of the product, not due to the BUYER's fault, provided that the product has been delivered to the BUYER. It must be sent to the SELLER within 3 days. In this case, the shipping costs belong to the BUYER.

4.7- If the SELLER cannot deliver the product subject to the contract in due time due to force majeure or extraordinary circumstances such as weather conditions preventing transportation, interruption of transportation, the SELLER is obliged to notify the BUYER. In this case, the BUYER may use one of the rights to cancel the order, replace the product subject to the contract with its precedent, if any, and/or postpone the delivery time until the obstacle is removed. If the BUYER cancels the order, the amount paid will be paid to him in cash and in full within 10 days.

4.8- Defective or damaged products of the products sold or not with the warranty certificate can be sent to the SELLER for the necessary repair within the warranty conditions. In such shipments (if within 15 days from the order date), the shipping costs will be covered by the SELLER.

4.9- This contract will be valid by clicking I have read and accept by the BUYER.

4.10- The scope of this product return guarantee, the boxes / orders / products purchased by the customer, the labels of the boxes are not destroyed, the labels on the barcode and the box are legible, the product boxes cannot be delivered to us, there is no invoice, the product return or warranty condition is invalid.

ARTICLE 5 - RIGHT OF WITHDRAWAL

The BUYER has the right to withdraw within (10) days from the delivery of the product subject to the contract to himself or the person/organization at the address indicated. In order to exercise the right of withdrawal, the SELLER must be notified by fax, email or telephone within this period and the product must not be used within the framework of the provisions of the relevant article. In case this right is exercised, it is obligatory to return the original invoice with a copy of the cargo delivery report stating that the product delivered to the 3rd person or the BUYER has been sent to the SELLER. The product price is returned to the BUYER within 10 days following the receipt of these documents. If the original invoice is not sent, VAT and other legal obligations, if any, cannot be returned. The shipping cost of the product returned due to the right of withdrawal is covered by the SELLER.

The consumer cannot use the right of withdrawal for the goods produced in accordance with the special requests and demands of the consumer or made special to the person by making changes or additions.

In case the payment is made with a credit card or a similar payment card, the consumer may request the cancellation of the payment transaction on the grounds that the card was used against his will and illegally. In this case, the card issuer RETURNS the payment amount to the consumer within 10 days from the notification of the objection.

In the implementation of this contract, the Consumer Arbitration Committees and the Consumer Courts in the SELLER's residence are authorized up to the value declared by the Ministry of Industry and Trade.

In the event that the order is concluded, the BUYER shall be deemed to have accepted all the terms of this contract.

 اتفاقية البيع عن بعد

تحذير: وفقًا للقانون ذي الصلة ، يرجى قراءة نص العقد أدناه من خلال طباعته بخط غامق 16 نقطة. أيضا؛ يعتبر كل عميل عضو في موقعنا ويقوم بعمليات شراء قد قرأ وقبل جميع مواد عقد البيع أدناه ، دون أي إشعار آخر!

اتفاقية البيع عن بعد

تم إعداد هذا العقد وفقًا للائحة إجراءات التنفيذ ومبادئ العقود عن بعد المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13.06.2003 ورقمها 25137 ، وفقًا للالتزام بإبرام عقد للمبيعات التي تتم عبر الإنترنت ، و المقالات على النحو التالي.

المادة 1 - الموضوع

يغطي موضوع هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون رقم 4077 بشأن مبادئ وإجراءات تنفيذ عقود المستهلكين عن بعد فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المباع من قبل البائع إلى المشتري ، الذي تم تحديد صفاته وسعر مبيعاته أدناه.

المادة 2.1 - معلومات البائع

عنوان البائع

المادة 2.2 - معلومات المشتري

{معلومات}

المادة 2.3 - المنتجات والخدمات التي سيتم شرائها

{منتجات}

المادة 3 - معلومات المنتج التعاقدي

وهو يتألف من النوع والكمية والعلامة التجارية / الموديل واللون والكمية وسعر البيع وطريقة الدفع والمعلومات في وقت إنهاء الأمر.

المادة 4 - أحكام عامة

4.1 - يصرح المشتري بأنه قد قرأ جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية وسعر البيع وطريقة الدفع وتسليم المنتج أو المنتجات التي هي موضوع العقد المحدد في المادة 3 وقد قدم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية .

4.2 - يجب تسليم المنتج أو المنتجات الخاضعة للعقد إلى المشتري أو الشخص / المنظمة على العنوان المحدد خلال الفترة المحددة في المعلومات الأولية ، اعتمادًا على مسافة إقامة المشتري لكل منتج ، بشرط أن يتم ذلك لا تتجاوز فترة الثلاثين يومًا القانونية. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها 10 أيام ، بشرط أن يتم إخطار المشتري مسبقًا.

4.3 - إذا كان سيتم تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى شخص / منظمة أخرى غير المشتري ، فلا يمكن تحميل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص / المنظمة التي سيتم تسليمها التسليم.

4.4 - البائع مسؤول عن تسليم المنتج المتعاقد عليه بشكل سليم وكامل وفقًا للمؤهلات المحددة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم ، إن وجدت.

4.5 - لتسليم المنتج الخاضع للعقد ، يجب تسليم النسخة الموقعة من هذا العقد إلى البائع ويجب دفع السعر على شكل دفع مفضل من قبل المشتري. إذا لم يتم دفع سعر المنتج أو إلغاؤه في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب ، فيُعتبر البائع مُعفى من التزامه بتسليم المنتج.

4.6- في حالة فشل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة في دفع سعر المنتج للبائع بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج ، وليس بسبب خطأ المشتري ، بشرط أن تم تسليم المنتج إلى المشتري ، ويجب إرساله إلى البائع في غضون 3 أيام. في هذه الحالة ، تعود تكاليف الشحن إلى المشتري.

4.7- إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج الخاضع للعقد في الوقت المناسب بسبب قوة قاهرة أو ظروف غير عادية مثل الظروف الجوية التي تمنع النقل أو توقف النقل ، فإن البائع ملزم بإخطار المشتري. في هذه الحالة ، يجوز للمشتري استخدام أحد الحقوق لإلغاء الطلب ، واستبدال المنتج الخاضع للعقد بسابقته ، إن وجدت ، و / أو تأجيل وقت التسليم حتى إزالة العقبة. في حالة إلغاء المشتري للطلب ، يتم دفع المبلغ المدفوع له نقدًا وكاملًا في غضون 10 أيام.

4.8- يمكن إرسال المنتجات المعيبة أو التالفة من المنتجات المباعة بشهادة ضمان أو بدونها إلى البائع للإصلاح اللازم ضمن شروط الضمان. في مثل هذه الشحنات (في غضون 15 يومًا من تاريخ الطلب) ، سيتم تغطية تكاليف الشحن من قبل البائع.

4.9- سيكون هذا العقد ساري المفعول بالنقر فوق لقد قرأت ووافقت من قبل المشتري.

4.10- نطاق ضمان إرجاع المنتج هذا ، الصناديق / الطلبات / المنتجات التي اشتراها العميل ، لم يتم إتلاف ملصقات الصناديق ، الملصقات الموجودة على الباركود والمربع مقروء ، لا يمكن تسليم صناديق المنتج إلينا ، لا توجد فاتورة أو إرجاع المنتج أو شرط الضمان غير صالح.

المادة 5 - حق الانسحاب

يحق للمشتري الانسحاب في غضون (10) أيام من تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى نفسه أو إلى الشخص / المنظمة على العنوان المشار إليه. من أجل ممارسة حق الانسحاب ، يجب إخطار البائع عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف خلال هذه الفترة ويجب عدم استخدام المنتج في إطار أحكام المادة ذات الصلة. في حالة ممارسة هذا الحق ، يكون من الضروري إعادة الفاتورة الأصلية مع نسخة من تقرير تسليم البضائع الذي يوضح أن المنتج الذي تم تسليمه إلى الشخص الثالث أو المشتري قد تم إرساله إلى البائع. يتم إرجاع سعر المنتج إلى المشتري في غضون 10 أيام بعد استلام هذه المستندات.

إذا لم يتم إرسال الفاتورة الأصلية ، فلا يمكن إرجاع ضريبة القيمة المضافة والالتزامات القانونية الأخرى ، إن وجدت. يتحمل البائع تكلفة شحن المنتج المرتجع بسبب حق السحب.

لا يمكن للمستهلك استخدام حق الانسحاب للبضائع المنتجة وفقًا لطلبات وطلبات المستهلك الخاصة أو جعلها شخصية عن طريق إجراء تغييرات أو إضافات.

في حالة السداد ببطاقة ائتمان أو بطاقة دفع مماثلة ، يجوز للمستهلك أن يطلب إلغاء معاملة الدفع على أساس أن البطاقة تم استخدامها ضد إرادته وبصورة غير قانونية. في هذه الحالة ، تعيد جهة إصدار البطاقة مبلغ الدفع إلى المستهلك في غضون 10 أيام من إشعار الاعتراض.

في تنفيذ هذا العقد ، يتم تفويض لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في محل إقامة البائع حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

في حالة إبرام الأمر ، يعتبر المشتري قد وافق على جميع شروط هذا العقد.